ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W INV POLAND SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

 1. DEFINICJE
  1. Administrator- INV Poland sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Królowej Jadwigi 257C/A2, 30-218 Kraków, NIP: 6793070032.
  2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 1. DANE OSOBOWE ZBIERANE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU https://invpoland.com/

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu https://invpoland.com/ znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies (proszę do tego zrobić hiperłącze, które będzie przekierowywało na stronę z Polityką Prywatności i Cookies) 

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, np. prowadzenia negocjacji bądź przesłania oferty na Twoją prośbę- na podstawie Twojego żądania przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w przypadku zawarcia umowy na podstawie zawartej przez Ciebie umowy i w celu jej wykonania np. w celu realizacji zamówienia, świadczenia usług, przesłania towaru, potwierdzenia zapłaty, kontaktu w związku z wykonywaniem zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze m.in. obowiązków podatkowych, wystawiania faktur VAT, rozpatrywania reklamacji, spełnienia obowiązku informacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług, prowadzenia korespondencji kierowanej do Administratora w związku z jego działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzenia dokumentacji archiwalnej, obrony przed roszczeniami, dochodzeniu roszczeń, oferowania produktów w ramach marketingu bezpośredniego, prowadzenia korespondencji w związku z działalnością gospodarczą,

KONTAKT TELEFONICZNY LUB ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL

W przypadku, kiedy kontaktujesz się z Administratorem telefonicznie lub mailowo- zbieramy Twoje dane osobowe niezbędne do kontaktowania się z Tobą w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie sprawy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administrator polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

KONTAKT PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA LUB KLIENTA

W przypadku, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub mailowo w związku z zawartą z Twoim pracodawcą umową lub czynnościami podejmowanymi na jego żądanie przed zawarciem umowy- uzyskane w ten sposób dane przetwarzamy w celu wykonania zawartej umowy oraz podjęcia czynności na żądanie Twojego pracodawcy przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Jeżeli kontaktujesz się z nami w innej sprawie niż zawarta umowa, Twoje dane przetwarzamy w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązania sprawy, z którą się do nas zwracasz. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 1. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu czyli naszym podwykonawcom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania, np.: firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, zajmującym się niszczeniem dokumentów, archiwacją dokumentów, kurierskim, transportowym, zapewniającym dostęp do poczty mailowej, operatorom pocztowym, bankom, podmiotom obsługującym płatności.

Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECICH

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a  także w innych państwach w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto firma Google LLC przytąpiła do programu PrivacyShield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. Przystąpienie do tego programu oznacza, że podmiot ten zobowiązał się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO, co czyni korzystanie z ich usług oraz funkcjonalności zgodnym z prawem. Administrator na Twoje żądanie udostępni Ci kopię zabezpieczeń. 

 1. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane:

 1. Pozyskane na podstawie Twojego żądania do podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy- przetwarzamy maksymalnie do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z podjęcia działań,
 2. pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzamy aż do czasu jej wykonania, a po tym okresie- maksymalnie do momentu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.
 3. przetwarzane w celu realizacji prawnego obowiązku- aż do czasu jego wykonania, 

Kiedy kontaktujesz się z Administratorem w celu odpowiedzi na pytanie bądź rozwiązania sprawy, Twoje dane przetwarzamy maksymalnie przez okres 6 miesięcy od momentu obsługi zgłoszenia i odpowiedzi na pytanie. Po tym czasie dane te mogą być przetwarzane tylko przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W innym wypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora- Twoje dane przetwarzamy do czasu jego realizacji lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu. 

 1. TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych.
 4. ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 6. prawo do przenoszenia danych:
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

INV Poland sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Królowej Jadwigi 257C/A2, 30-218 Kraków, NIP: 6793070032.

e-mail:  ___________________________________________________

(od poniedziałku do piątku w godz. ______________________).

 1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy, podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Ich podanie ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje na podstawie zgłoszenia przez Ciebie żądania podjęcia przez nas działań przed zawarciem umowy, podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania wnioskowanych przez Ciebie działań.

Możemy również żądać podania przez Ciebie danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. 

Podanie przez Ciebie danych w celu odpowiedzi na pytanie lub rozwiązanie sprawy jest dobrowolne, jednak konieczne do odpowiedzi na udzielone pytanie lub rozwiązanie sprawy. 

 1. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

Informuję, iż nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziesz podlegał profilowaniu.